Wójt Gminy Radomsko Roman Radczyc otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok. Tym samym Rada Gminy pozytywnie oceniła podejmowane działania dotyczące gospodarki finansowej gminy oraz realizację zaplanowanych w budżecie inwestycji i wydatków bieżących.

 

 Grupa osób podczas posiedzenia. Na pierwszym planie dwóch mężczyzn Grupa osób podczas posiedzenia

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy Radomsko. Za udzieleniem absolutorium wójtowi Gminy Radomsko był cały 15- osobowy skład Rady.

Stanowisko to wynika z faktu, iż w wyniku przeanalizowania sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków w budżecie nie dopatrzono się nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy. Planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane na wysokim poziomie (95,46 % i 95,07%) a inwestycje wykonane zostały zgodnie z planem – wyjaśnia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Agnieszka Zaremba.

 

- Podkreślić należy, że wójt Gminy Radomsko zabiegał z sukcesem o pozyskanie dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł zewnętrznych. Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 629 288,95 zł natomiast zrealizowane w kwocie 12 544 688,95 zł co stanowi 85,75 % realizacji planu – dodała przewodnicząca Zaremba.

Wójt Roman Radczyc podziękował radnym za udzielone absolutorium. Podkreślił, że jednomyślne głosowanie jest dla niego zobowiązaniem do dalszej intensywnej pracy na rzecz Gminy Radomsko.  

Grupa osób podczas posiedzenia. Dwóch mężczyzn stoi obok siebie