Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Radomsko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Radomsko z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 30 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne na temat projektu „Programu współpracy Gminy Radomsko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.

Celem konsultacji było poznanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwestii wspomnianego wyżej Programu współpracy.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomsko. W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz sposób zgłaszania opinii.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza. Konsultacje przeprowadzone zostały z organizacjami działającymi na terenie gminy Radomsko. W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa, mimo to konsultacje uważa się za ważne.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy Gminy Radomsko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok