Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 proc. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy. Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Więcej informacji o Programie dostępne na poniżej podanej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.

Informacji udzielają również pracownicy GOPS w Radomsku, ul. Piłsudskiego 34 w godz. 7.30. – 15.30 lub pod nr. tel.  (044) 6832841.