Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to program, który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Opiera się on na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących. 

 

Artykuły żywnościowe

Kryteria kwalifikowalności:

  • dochód nie przekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód nie przekraczający 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana do października 2024 r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku  poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Kwalifikowanie do Programu i wydawanie skierowań rozpocznie się od miesiąca lutego 2024 r. 

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminów dostaw.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku  lub telefonicznie pod numerami telefonu: 44 683-28-41 lub 733-777-662.