Urząd Gminy Radomsko informuje, że żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła udziału swojego przedstawiciela w pracach Komisji Konkursowej  opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

 

W wyniku ogłoszenia w dniu  23 stycznia 2024 r. informacji  dotyczącej możliwości  zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób, które mogłyby zostać powołane przez Wójta Gminy Radomsko w skład komisji konkursowej stwierdzam, że w  terminie do dnia 30 stycznia 2024 r. żadna z organizacji nie zgłosiła udziału swojego przedstawiciela w pracach Komisji Konkursowej  opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

Informacja dot. zgłoszeń do komisji konkursowej