Niewątpliwą perełką Gminy Radomsko, jeżeli chodzi o zabytki, jest park pałacowy i pałac w Strzałkowie. Zachęcamy do zapoznania się z historią obiektów!

 

PARK PAŁACOWY

Według źródeł historycznych park podworski, krajobrazowy został założony w XVII w., przeobrażony na przełomie XIX/XX wieku. Zachował się w pierwotnym kształcie i granicach, posiada wybitne walory krajobrazowe, historyczne i zabytkowe. Znajdują się w nim obiekty chronione prawem: 4 klony srebrzyste, 5 modrzewi europejskich, jesion wyniosły, dwie lipy drobnolistne w tym najsłynniejsza zwana „Lipą Siemiradzkiego” oraz dąb szypułkowy.

Park dworski w Strzałkowie Park w Strzałkowie. Widoczna Lipa Siemiradzkiego Lipa Siemiradzkiego w swojej okazałości

PAŁAC PODWORSKI

Pałac podworski, murowany wybudowany został w drugiej połowie XIX w. prawdopodobnie jeszcze przez ówczesnych właścicieli Biedrzyckich. Bywał w nim Henryk Sienkiewicz, a następnie mieszkał i tworzył malarz Henryk Siemiradzki, który nabył majątek ziemski w Strzałkowie w 1884 r.

Pałac w Strzałkowie Pałac w Strzałkowie

Artysta spędzał w nim wakacje z rodziną oraz urządził tam pracownię. Właśnie w Strzałkowie zmarł w nocy 23 sierpnia 1902 r., a pierwsze uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele w Strzałkowie. Na pamiątkę tych wydarzeń w kościele została wmurowana tablica epitafijna ufundowana przez rodzinę. Majątek w Strzałkowie odziedziczyła córka Henryka Siemiradzkiego Wanda Przejemska, która sprzedała go w 1914 r. inżynierowi dróg i mostów Stefanowi Kryńskiemu. W okresie międzywojennym pałac został gruntownie przebudowany. Do końca II wojny światowej był własnością rodziny Kryńskich. W wyniku reformy rolnej przeprowadzonej na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. majątek z całymi Dobrami Ziemskimi Strzałków przejęty został na własność Skarbu Państwa i przekazany we władanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczemu. Po raz kolejny został przebudowany w związku z użytkowaniem go na cele oświatowe. Po reformie administracyjnej i utworzeniu powiatów w 1999 r. nieruchomość stała się własnością Powiatu Radomszczańskiego i była dalej użytkowana na cele oświatowe. Funkcjonujący tam Zespół Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie został zlikwidowany; w 2011 r. spadkobiercy byłych właścicieli wystąpili o zwrot części nieruchomości obejmującej pałac wraz z zabytkowym parkiem pałacowym. Nieruchomość o pow. 4,04 ha została przekazana spadkobiercom byłych właścicieli w ostatnich dniach 2020 r. Pozostała część nieruchomości (grunty rolne, pastwiska, zabudowania gospodarcze) o pow. 57,45 ha stała się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

Opracowanie: Bożena Nowacka, Inspektor ds. Rady Gminy, Kultury, Kultury Fizycznej Urzędu Gminy Radomsko