Wójt Gminy Radomsko ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

 

Ogłoszenie o kandydatach do komisji konkursowej

 

OGŁOSZENIE! 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uprzejmie proszę o zgłaszanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy osób, które mogłyby zostać powołane przez Wójta Gminy Radomsko w skład komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

 

Formularze zgłoszeniowe przedstawicieli organizacji pozarządowych należy złożyć w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34.


Komisja konkursowa ma charakter opiniodawczy, a ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego oraz jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Radomsko.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Jednocześnie zaznacza się, że wskazany przedstawiciel nie może być powołany w skład komisji konkursowej w przypadku, gdy reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która będzie brała udział w ogłoszonym konkursie ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Radomsko w pokoju nr 6.

Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 6.

Radomsko, dn. 23 stycznia 2024 r. 

                                                                                              Wójt Gminy Radomsko    

                                                                                                                  (-)                     

                                                                                                      Roman Radczyc

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz./ UE L 119 z 4.05.2016 r. s.1) zwane dalej, „RODO” informuję, że

 • administratorem danych osobowych Oferenta jest Gmina Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko, tel. 44 683 27 07, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowana przez Wójta Gminy Radomsko;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radomsko jest Arkadiusz Zarębski: adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zadania wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w celu powołania w/w komisji  zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innych odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,  a po ty czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;
 • dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO,
 • oferent posiada:
 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych,
 2. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych,
 3. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 4. d) prawo do wniesienia skargi do Przezesa Urzedu Ochorny Danych Osbowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Oferenta narusza przepisy RODO,

9)    oferentowi nie przysługuje:

 1. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 3. c) na podstawie art. 21 RODO,  prawo sprzeciwu  wobec przetwarzania  danych osobowych.