Wójt Gminy Radomsko ogłosił dwa otwarte konkursy ofert. Pierwszy na wsparcie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2024, drugi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2024.

 

Do konkursów przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego.

 

KONKURS W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Rodzaj zadania: Popularyzacja lokalnego rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Gminy Radomsko poprzez organizowanie zajęć, warsztatów, konkursów i imprez turystycznych.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionego zadania w roku 2024 wynosi 8 tys. zł.

Cele zadania: propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy, powiatu, województwa, kraju.

Oferty należy złożyć do 30 lipca 2024 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Radomsko lub za pośrednictwem operatora pocztowego – liczy się data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegóły w załącznikach:

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenie o niezaleganiu

Oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z obiektów i pomieszczeń

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wzór oferty zadania publicznego

Zarządzenie nr 71 - turystyka

Załącznik do Zarządzenia nr 71 - turystyka

 

KONKURS W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj zadania: Organizowanie warsztatów, spotkań i imprez społeczno – kulturalnych promujących kulturę, tradycję lokalną i dziedzictwo narodowe.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wymienionego zadania w roku 2024 wynosi 17 tys. zł.

Cele zadania: propagowanie, poznawanie tradycji, zwyczajów i twórczości lokalnych twórców oraz rozwijanie i uczestniczenie mieszkańców w różnych formach życia kulturalnego gminy służących zachowaniu i promowaniu dziedzictwa narodowego.

Oferty należy złożyć do 30 lipca 2024 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Radomsko lub za pośrednictwem operatora pocztowego – liczy się data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegóły w załącznikach:

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenie o niezaleganiu

Oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z obiektów i pomieszczeń

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

  Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr 72 - kultura

Załącznik do Zarządzenia nr 72 - kultura