Wójt Gminy Radomsko ogłosił konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku. Zainteresowane podmioty oferty mogą składać do 31 maja br. 

 

Konkursy zostały ogłoszone na następujące zadania:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – przeznaczona kwota 5 000,00 zł,

- z zakresu  turystyki i krajoznawstwa – przeznaczona kwota – 10 000,00 zł.

             W terminie do dnia 31 maja 2023 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie mogą składać oferty na realizację zadań. 

       Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 w pokoju nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub telefonicznie pod numerem 44/683-27 07 wew. 103.

Wzory dostępnych formularzy zostały wraz z zarządzeniami opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomsko w zakładce organizacje pozarządowe – konkursy.